Volg de trekcurve

Door Jurgen Haeck In Machines Gepost op 14 december 2019

Terugvering na het vrijbuigen is niet volledig te vermijden en vereist in de praktijk een kwalitatieve aanpak. Om hoekcorrecties beter te kunnen nuanceren, is het belangrijk om de vele invloedsfactoren van terugvering (ΔΘ) trachten te begrijpen en juist in te schatten.Dit artikel poogt enkele aspecten van terugvering te benaderen vanuit de trekcurve:

In figuur A worden twee dezelfde materialen vergeleken bij een verschillende totale rek. Figuren B,C en D vergelijken telkens twee verschillende materialen bij eenzelfde totale rek. Figuur A heeft dus als variabele procesparameter totale rek εt en is dus de meest belangrijke omdat die de invloed van de gereedschapskeuze op de terugvering laat zien.

Uit figuur A halen we: een grotere totale rek εt betekent bij constante verhardingsmodulus n een grotere terugvering(εe2>εte1).Maar er is ook een ruimtelijk aspect aan de trekcurve: hoe groter de totale rek, hoe meer volume materiaal er plastisch belast zal worden en dus hoe kleiner de terugvering. Wie van beide de bovenhand krijgt, wordt ondermeer bepaald door figuur D: hoe groter de verhardingsmodulus bij constante totale rek, hoe groter de terugvering.

Met het oog op een zo klein mogelijke terugvering is het dus gunstig om zoveel mogelijk materiaal plastisch te belasten.De verhardingsmodulus nuanceert dit verhaal echter.Willen we dicht bij de neutral vezel ook plastische vervorming, dan zal de spanning op de buitenste vezels groter moeten zijn. Bij een grote verhardingsmodulus zullen we dan op de buitenste vezels heel wat elastische vervorming moeten prijsgeven.(zie figuur D)

Bij de overgang van elastische vervorming naar plastische vervorming moet er een bepaalde hoeveelheid elastische rek overwonnen worden.Figuur B en C tonen dat de vloeigrens en elasticiteitsmodulus bepalend zijn voor deze rek die later als terugvering terug wordt prijsgegeven.

Samenvattend onderscheiden we :

  • bij stijvere materialen kunnen we de rek, indien mogelijk vergroten.Hou wel rekening met de verhardingsmodulus.
  • bij stugge materialen(= hoge vloeigrens) wordt het belang van de elasticiteitsmodulus groter.
  • bij materialen met een relatief vlakke trekcurve (=kleine verhardingsmodulus) is het gunstig de rek te vergroten indien mogelijk.
Tags: